... dari sentuhan pancaindera, membawa ketukan di keyboard, membikin satucereka ...

Sunday, January 4, 2015

Mengingati Rasul 2.0

7:24 AM Posted by HM Hafizd No comments
Perang Hunain dan Thaif berakhir. Nabi saw berangkat ke Ji’ranah untuk membahagi-bahagikan rampasan perang. Nabi saw tinggal di Ji’ranah selama 13 hari. Dalam tempoh itu, Nabi saw membahagi-bahagikan rampasan perang menurut cara tertentu, membebaskan sebahagian tawanan dan mengembalikannya kepada keluarganya.

Para sahabat Nabi saw mendesak agar rampasan perang dibahagi-bahagikan secepat mungkin. Untuk membuktikan bahawa baginda tidak tertarik pada harta itu, baginda berdiri di sisi seekor unta, mengambil sedikit bulu – mengepitkannya di antara jari-jarinya, lalu berkata, “saya tidak berhak atas harta rampasan kamu, walaupun hanya bahagian dari bulu-bulu ini, kecuali khumus. Bahkan saya juga akan mengembalikan kepada kamu khumus yang menjadi hak saya. Kerana itu setiap orang di antara kamu harus mengembalikan setiap jenis rampasan, walaupun hanya sebuah jarum dan sehelai benang, agar saya dapat dibahagi-bahagikan antara kamu sekalian dengan adil.”  

Nabi saw membahagi-bahagikan semua harta itu kepada kaum muslim, dan membahagi-bahagikan pula khumus, yang merupakan bahagiannya sendiri. Baginda memberikan 100 ekor unta kepada setiap orang dari mereka, termasuk Abu Sufyan, puteranya Muawiyah, Hakim bin Hizam, Harith bin Harith, Harith bin Hisyam, Suhail bin ‘Amar, Huwaitab bin Abd al-‘Uzza, Ala’ bin Jariah dan lain-lain. Bagi orang-orang dari kelompok lain, yang kedudukannya lebih rendah, baginda memberikan 50 ekor unta untuk setiap orang. Kerana pemberian besar dan khusus ini, orang-orang ini mulai menunjukkan rasa cinta dan kasih saying kepada Nabi saw, dan makin tertarik dengan Islam. Dalam fiqah Islam, orang-orang seumpama ini disebut mu’allafah al-qulub (orang yang hatinya dilunakkan) dan merupakan salah satu kelompok yang berhak menerima zakat.

Hadiah dan pengeluaran yang diberikan Nabi saw itu sangat disesalkan oleh sejumlah kaum muslimin, terutama dari kalangan Ansar. Mereka yang tak menyedari kepentingan yang lebih tinggi yang difikirkan Nabi saw dalam memberikan hadiah-hadiah itu, mengira bahawa hubungan kekeluargaanlah yang mendorong Nabi saw membahagi-bahagikan khumus dari harta rampasan perang itu kepada para kerabatnya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mewakili kaum Ansar, Saad bin ‘Ubadah menyampaikan keluhan kepada Nabi saw. Atas hal itu, baginda mengatakan, “kumpulkanlah mereka semua di satu tempat supaya saya dapat menjelaskan hal sebenar kepada mereka.” Nabi saw tiba di tempat pertemuan itu dengan sikap sangat berwibawa, lalu berkata kepada mereka, “dahulu kamu sekalian tersesat, lalu kamu menerima bimbingan dari saya, dahulu kamu miskin, lalu menjadi kaya, dahulu kamu bermusuhan, lalu menjadi sahabat.” Mereka semua berkata, “benar, ya Rasulullah! Semua itu benar.” Nabi saw meneruskan, “kamu dapat pula menyebutkan kebaikan-kebaikan kamu ke atas diri saya. Kamu dapat berkata – hai Nabi Allah! Ketika kaum Quraisy mengingkarimu, kami menolongmu. Mereka membuatmu kehilangan tempat tinggal, dan kami memberi tempat perlindungan. Wahai kaum Ansar, mengapa kamu bersedih kerana saya memberikan harta kepada kaum Quraisy agar mereka berpegang teguh dengan Islam, sedangkan (saya) memberikan Islam kepada kamu? Tidakkah kamu puas bahawa orang lain membawat unta-unta dan kambing itu sedang kamu membawa Nabi saw bersama kamu? Demi Allah! Apabila semua orang lainnya pergi ke suatu jalan dan kaum Ansar ke jalan yang lain, saya akan memilih jalan yang ditempuh oleh kaum Ansar.

Sesudah itu, Nabi saw memohon rahmat Allah bagi kaum Ansar dan anak-anak mereka. Kata-kata Nabi saw menggugah perasaan mereka sehingga semuanya menangis seraya berkata, “Ya Nabi Allah! Kami puas dengan bahagian kami, dan sama sekali tidak menyesal.

0 comments: